Pensioenaanvraag

Omschrijving

Een ouderdomspensioen is een uitkering die een werknemer ontvangt als hij een bepaalde leeftijd heeft bereikt, voor een eerdere werkperiode.

 

De drie belangrijkste pensioenstelsels zijn:

  • het werknemersstelsel

  • het zelfstandigenstelsel

  • het stelsel van de overheidssector, dat van toepassing is op de vastbenoemde ambtenaren (de statutairen)

De bijdragen en de toegekende pensioenen zijn verschillend voor elk van deze drie specifieke pensioenstelsels.

Voor bepaalde beroepen bestaan ook bijzondere pensioenstelsels, zoals voor mijnwerkers, zeevarenden, vliegend personeel van de burgerluchtvaart en beroepsjournalisten.

 

In specifieke gevallen wordt soms ook een pensioen uitgekeerd: o.m. overlevingspensioen, inkomensgarantie ouderen (IGO).

Voorwaarden

Om een ouderdomspensioen te ontvangen, moet een gepensioneerde aan de volgende drie voorwaarden beantwoorden:

  • hij/zij moet een bepaalde leeftijd hebben bereikt;

  • hij/zij mag geen inkomen uit een beroepsactiviteit ontvangen dat een bepaalde grens overschrijdt;

  • de wettelijke bijdragen moeten tijdens de tewerkstelling als werknemer door de werkgever zijn ingehouden op het werknemersloon.

Procedure

  • Werknemers dienen hun aanvraag in bij het gemeentebestuur van de woonplaats.

    Met de elektronische identiteitskaart kan je jouw pensioen ook aanvragen via de website van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP). Daar kan je via 'my pension' ook een overzicht van je loopbaan raadplegen.

  • Ambtenaren dienen hun aanvraag in bij de desbetreffende overheid.

Wat meebrengen

Identiteitskaart

 

Regelgeving

Bekijk ook de bepalingen rond vervroegd pensioen op de websites van de pensioendiensten.

Website

Contact