Een onderneming oprichten

Starten met een eigen zaak

Informatie over het oprichten van een eigen zaak vind je ondermeer op de website van de Federale overheid Economie.

Ook op de websites van UNIZO, LVZ, VOKA Antwerpen-Waasland en AO is er een luik dat starters wegwijs maakt in de procedure voor het oprichten van een eigen zaak.

Ondernemingsloketten

Een ondernemingsloket is een aanspreekpunt voor ondernemingen, zelfstandigen, starters, vrije beroepen en btw-plichtigen in hun relaties met alle federale instanties.

Iedereen die een zelfstandige handelsactiviteit wil opstarten moet langsgaan bij een ondernemingsloket. Negen bestaande erkende loketten tellen heel wat kantoren, verspreid over het gehele land.
Op de website van de FOD Economie vind je hierover alle informatie.

 

Kruispuntbank van Ondernemingen

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een gegevensbank aangemaakt en in beheer van de FOD Economie, afdeling K.M.O., Middenstand en Energie, waarin de identificatiegegevens van ondernemingen zijn samengebracht.

De KBO past in het streven van de Belgische overheid om de administratieve procedures voor ondernemingen te vereenvoudiging en tevens een efficiëntere organisatie te verkrijgen van de overheidsdiensten.

Meldingsplicht en vergunningsplicht

Vele bedrijfsactiviteiten worden als hinderlijk gecatalogeerd volgens de Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem), waardoor zij meldings- of vergunningsplichtig zijn. De milieuwetgeving bepaalt tevens dat geen als hinderlijk ingedeelde bedrijvigheid mag worden opgestart zonder dat op voorhand hetzij aan de meldingsplicht is voldaan, hetzij de milieuvergunning werd verleend. Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen verschillende klassen van inrichtingen, al naargelang de milieu-impact:

  • klasse 3-inrichtingen: dit zijn bedrijven die worden verondersteld slechts een beperkte milieu-impact te hebben. Deze bedrijven dienen een melding in te dienen bij het schepencollege.
  • klasse 2-inrichtingen: dit zijn bedrijven die al een grotere milieu-impact hebben. Zij dienen een aanvraagdossier in te dienen bij het schepencollege, dat de keuze heeft tussen vergunnen en weigeren.
  • klasse 1-inrichtingen: dit zijn bedrijven met een grotere milieu-impact. Zij moeten hun aanvragen richten tot de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen.

De personen die bedrijfsactiviteiten wensen op te starten of te veranderen, vragen dus best op voorhand na bij de gemeentelijke milieudienst of hun geplande exploitatie al dan niet meldingsplichtig of vergunningsplichtig is. Indien blijkt dat voor de exploitatie of verandering van de activiteiten een klasse 3-meldingsdossier moet worden ingediend, kan je hier het officiële meldingsformulier downloaden. Indien voor de exploitatie of verandering van de activiteiten een milieuvergunning klasse 2 of 1 moet worden aangevraagd, kan je hier het officiële aanvraagformulier downloaden.