Referentieadres

Omschrijving

Sommige mensen verblijven in België, maar hebben er geen officiële verblijfplaats, bv. mensen die op een schip verblijven, woonwagenbewoners of daklozen. In hun geval geldt een referentieadres als officieel adres. Op die manier zijn ze administratief bereikbaar voor officiële instanties.

Het referentieadres maakt het mogelijk dat u uitkeringen ontvangt die een officiële woonplaats als voorwaarde stellen (bv. kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding). De post en administratieve documenten krijgt u dan op dit adres toegestuurd.

In principe neemt u een referentieadres bij een natuurlijke persoon. De persoon bij wie u een referentieadres wilt nemen, moet wel zijn toestemming geven en moet zelf op dat adres zijn hoofdverblijfplaats hebben.

Daklozen kunnen ook een referentieadres vragen bij het OCMW.

Voorwaarden

Als u een referentieadres opgeeft, is dit met instemming van de persoon die op het referentieadres is ingeschreven en daartoe een verklaring van aanvaarding heeft ondertekend.

De mogelijkheid om op een referentieadres ingeschreven te worden is strikt beperkt tot volgende categorieën van personen:

 • de personen die in een mobiele woning verblijven
 • de personen die minder dan een jaar afwezig zijn voor studie- of zakenreizen buiten de gemeente;
 • de leden van het burgerpersoneel en het militair personeel van de Krijgsmacht in garnizoen in het buitenland en hun gezin;
 • de leden van het diplomatieke en het consulaire personeel en hun gezin;
 • de leden van het personeel van de ontwikkelingssamenwerking en hun gezin;

 

Ook personen die wegens ontoereikende bestaansmiddelen geen of niet langer een vaste verblijfplaats hebben in België komen hiervoor in aanmerking, voor zover het OCMW akkoord is met de inschrijving op het adres van het centrum als referentieadres, onder volgende voorwaarden, .

 • u bent dakloos
 • u bent niet ingeschreven in het bevolkingsregister
 • u doet een beroep op het OCMW voor dienstverlening

Procedure 

Uit sociaal onderzoek zal blijken of u aan de voorwaarden voldoet. De Raad van het OCMW neemt de beslissing om al dan niet een referentieadres toe te kennen.

Als uw aanvraag goedgekeurd is, wendt u zich met de nodige documenten tot uw gemeente om u in te schrijven op het referentieadres van het OCMW. U meldt zich minstens een keer per kwartaal op het OCMW

 

Degene die toestemming krijgt om zich in te schrijven op jouw adres zonder er te wonen (referentieadres), biedt zich aan met het formulier 'Toestemming tot inschrijving op referentieadres' en zijn identiteitskaart (en die van alle eventuele gezinsleden) op de dienst bevolking.

 

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart van degene die toestemming krijgt om op het adres te wonen (+ van eventuele gezinsleden)

 • Identiteitskaart van degene die toestemming geeft om op het adres te wonen

 • Formulier 'Toestemming tot inschrijving op referentieadres' (ingevuld)

Bedrag

Gratis

Website

Meer info vind je bij: 

Contact