Basis- en werkingssubsidie voor culturele verenigingen

Alle erkende culturele verenigingen kunnen aanspraak maken op een:

 • basissubsidie = afhankelijk van het aantal leden.

 • activiteitensubsidie = op basis van het aantal en de soort activiteiten. Deze subsidie wordt berekend via een puntensysteem op basis van de werkingsverslag van het betreffende jaar.

Voorwaarden

Erkenningsvoorwaarden

Een vereniging moet erkend zijn door het gemeentebestuur om aanspraak te kunnen maken op basis- en activiteitensubsidies.
Plaatselijke verenigingen, die hun werking richten op Aartselaarse inwoners kunnen erkend worden als culturele vereniging, als hun doelstelling focust op:

 • het bieden van vormingsmogelijkheden ten behoeve van de veelzijdige persoonsontwikkeling van volwassenen;

 • het stimuleren van amateuristische en actieve kunstbeoefening;

 • socio-culturele vrijetijdsbesteding.

De vereniging moet aan volgende voorwaarden voldoen om een erkenning aan te vragen:

 • Opgericht zijn door het privé initiatief zonder beroepsdoeleinden of winst- of handelsoogmerken.

 • Haar zetel en hoofdactiviteit hebben op het grondgebied van de gemeente.

 • Haar activiteit uitoefenen in de Nederlandse taal.

 • Bij het indienen van de vraag om erkenning bewijzen dat zij tijdens het vorige kalenderjaar activiteiten uitoefende.

 • Aanvaarden verantwoording af te leggen tegenover het gemeentebestuur over het gebruik van de subsidies.

 • De erkende vereniging moet minstens 10 verzekerde leden tellen (waarvan 3 bestuursleden) en minstens 5 activiteiten inrichten in de loop van het werkingsjaar.

 • Een volledig autonome werking kunnen aantonen; geen onderafdeling of overkoepeling zijn van een plaatselijke vereniging die al door het gemeentebestuur werd erkend.

 • Rechtsbekwame personen leiden deze vereniging.

 • Verenigingen die activiteiten uitoefenen bij wijze van beroep of tegen bezoldiging komen niet in aanmerking voor erkenning.

Procedure

Procedure voor erkenning

Twee soorten culturele verenigingen

De erkende culturele verenigingen worden op basis van hun activiteiten onderverdeeld in 2 groepen:

 • actieve kunstbeoefening

 • socio-culturele vrijetijdsbesteding en vorming

Een vereniging kan - als ze in een bepaald kalenderjaar actief geweest is en een werking heeft uitgebouwd die duidelijk haar doelstellingen weergeeft - een erkenningsaanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen

In te dienen documenten bij een erkenningsaanvraag 

 • De samenstelling van het bestuur met de vermelding van per bestuurslid de naam, de voornaam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres.

 • De opgave van het aantal leden met vermelding van de naam, de voornaam en het adres.

 • Een exemplaar van de statuten en de organisatienota van de vereniging.
  = een tekst waaruit blijkt wat de doelstellingen van de vereniging zijn en hoe ze deze wensen te realiseren

 • Een werkings- en financieel verslag over de activiteiten gerealiseerd tijdens het vorige kalenderjaar. De nodige bewijsstukken dienen ter beschikking te zijn op de maatschappelijke zetel.

  = overzicht met de activiteiten van de vereniging in het vorige kalenderjaar (incl. aantal geschatte of effectieve deelnemers)

  = overzicht inkomsten en uitgaven van de vereniging in het vorige kalenderjaar

 • De verenigingen, die over lokalen beschikken of deze huren, moeten bij de aanvraag tot erkenning een duplicaat voegen van de afgesloten verzekeringpolis tegen brand.

 • De verenigingen voegen een duplicaat toe van de afgesloten verzekeringspolis betreffende hun aansprakelijkheid tegenover derden, waarbij de leden zelf als derden worden beschouwd. Hierin moet het aantal leden vermeld staan.

Timing

Nadat u een dossier hebt ingediend, doorloopt het nog enkele stappen:

 • Uw aanvraag wordt voor advies voorgelegd aan de cultuurraad.
 • Het advies van de cultuurraad wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.
 • Na de beslissing van de gemeenteraad wordt u op de hoogte gebracht. Bij een positief gevolg wordt het startkapitaal van € 500 op de rekening van de vereniging gestort.

Procedure voor subsidiëring

Om aanspraak te maken op de basis- en activiteitensubsidies dient u een werkings- en financieel verslag in voor 1 april van het jaar volgend op het kalenderjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Hiervoor zijn standaardformulieren beschikbaar.

In te dienen documenten bij een subsidieaanvraag

Voor meer informatie of hulp bij het invullen van de formulieren kan u steeds contact opnemen met de cultuurdienst (03 877 28 75 – cultuur@aartselaar.be)

Regelgeving

Contactinformatie