Elektronische vreemdelingenkaart

De elektronische vreemdelingenkaart vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook niet-Belgen toegang tot toepassingen van e-government en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen.

Voorwaarden

Zowel EU-burgers als niet-EU-burgers ouder dan 12 jaar kunnen een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen. Er zijn 9 types vreemdelingenkaarten:

 • elektronische A kaart: bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - beperkte duur
 • elektronische B kaart: bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - onbeperkte duur
 • elektronische C kaart: verblijfskaart voor gevestigde vreemdeling of voor Zwitser met (duurzaam) verblijf
 • elektronische D kaart: verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene
 • elektronische E kaart: verklaring van inschrijving voor EU-burgers met verblijf van meer dan 3 maanden
 • elektronische E+ kaart: verblijfskaart voor EU-burgers met duurzaam verblijf
 • elektronische F kaart: verblijfskaart van familielid van EU-burger of Belg - procedure gezinshereniging
 • elektronische F+ kaart: duurzaam verblijfskaart voor derdelands familielid van EU-burger of Belg
 • elektronische H kaart: Europese blauwe kaart voor hoogopgeleide werknemer

De pasfoto die u meebrengt mag maximaal 6 maanden oud zijn en moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat uw gezicht goed zichtbaar is. U moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Procedure

Voor de aanvraag van uw verblijfskaart biedt u zich persoonlijk aan bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis om uw handtekening op het basisdocument te plaatsen.

Als uw kaart vervalt, biedt u zich aan tussen de 45e en 30e dag voor de vervaldatum, op voorwaarde dat u over een verblijfsrecht van onbepaalde duur beschikt.

Na 2 á 3 weken ontvangt u een witte omslag zonder afzender. De omslag bevat uw PIN- en PUKcode. U hebt beide codes nodig voor de activering van uw nieuwe elektronische verblijfskaart.
Hou deze persoonlijke codes goed bij! U hebt ze bijvoorbeeld nodig wanneer u van adres wijzigt, als u toepassingen zoals tax-on-web wil gebruiken, of via een digitaal loket allerlei documenten wenst aan te vragen.

Kom met de codes en uw vorige identiteitskaart of een attest van verlies of diefstal opnieuw naar de dienst burgerzaken.
Uw nieuwe elektronische verblijfskaart wordt met behulp van deze codes geactiveerd.

Meebrengen

Bij de aanvraag

 • Oude verblijfskaart / internationaal paspoort
 • Een recente en gelijkende pasfoto met witte, egale achtergrond. Meer info over een goede pasfoto vindt u hier.

Bij de afhaling

 • Oude verblijfskaart
 • Pin- en pukcode
 • Attest van verlies of diefstal (indien van toepassing)
 • Als u zelf niet kan komen: een volmachtformulier.
  Als u niet zelf kan langskomen om uw verblijfskaart af te halen, kan dit door een andere persoon. Deze persoon moet een volmacht voorleggen waarin u hem/haar toestemming geeft om uw verblijfskaart af te halen en te activeren. Hij / zij brengt dan uw oude identiteitskaart of attest van verlies of diefstal, de omslag met de pin-en pukcodes EN een ingevuld volmachtformulier mee.
  Opmerking: Dit geldt enkel voor E, E+, F en F+ kaarten. Voor de andere kaarten moet u persoonlijk komen.

Bedrag

De tarieven voor een vreemdelingenkaart verschillen van gemeente tot gemeente.

Uitzonderingen

Regelgeving

De afgifte van kaarten aan vreemdelingen wordt geregeld door:

 • de Europese Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels van onderdanen van derde landen
 • de vreemdelingenwet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
 • de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten;
 • de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en door de uitvoeringsbesluiten van deze wetten.

Contactinformatie