Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Omgeving Domein Solhof

Opgemaakt op 24/10/2019

De gemeente Aartselaar wenst een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op te maken om in de omgeving van het domein Solhof een aantal ruimtelijke problemen te ordenen:

  • Het bestaande recreatiegebied aan de Kleistraat (gemeentelijk sportcentrum) heeft nood aan een uitbreiding, om ten westen van het huidige recreatiegebied een natuurspeeltuin en hondenweide te realiseren. (deelplan 1)

  • In het beschermde dorpsgezicht “Kasteel Solhof” (parkgebied) bevinden er zich een aantal woningen die met het RUP de nodige rechtszekerheid verkrijgen evenals de mogelijkheid om in beperkte mate uit te breiden. (deelplan 2)


RUP-Procedure:

De eerste stap is de opmaak van een startnota en een procesnota. Studiebureau AnteaGroup heeft deze documenten opgemaakt, die door het college van burgemeester en schepenen op 18 februari 2019 werden goedgekeurd. In de startnota wordt de visie van de gemeente voor het plangebied toegelicht en wordt al een eerste onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke evolutie van de betrokken omgeving. De procesnota omschrijft de procedurestappen en het besluitvormingsproces.

De startnota en de procesnota werden aan de bevolking teruggekoppeld via een publieke consultatie.

De scopingnota bouwt voort op de startnota en verwerkt de adviezen en de inspraakreacties. Ze bevat minstens dezelfde onderdelen als de startnota en bepaalt de te onderzoeken ruimtelijke aspecten en de effectenbeoordelingen die moeten uitgevoerd worden.

Je kan de scopingnota hier raadplegen.

Contactinformatie