Gemeentelijke subsidie voor investeringen in infrastructuur in het jeugdwerk

Erkende jeugdwerkverenigingen kunnen een gemeentelijke subsidie aanvragen voor hun infrastructuurwerken.

Er kunnen subsidies aangevraagd worden voor:

 • bouwen, aankopen of in erfpacht nemen van een lokaal;
 • verbouwen en aanpassen van een lokaal;
 • grote herstellingswerken aan een lokaal;
 • kleinere herstellings- en onderhoudswerken om de veiligheid van lokalen te garanderen;
 • kosten voortvloeiend uit wettelijke bepalingen rond jeugdlokalen;
 • kosten voor nazicht en aankoop brandblusapparaten;
 • kosten voor keuring en werken aan elektriciteit.

Voorwaarden

Het toekennen van de infrastructuursubsidie gebeurt op basis van een gemeentelijk subsidiereglement.

 • De jeugdvereniging moet erkend zijn door de gemeenteraad.
 • Het verenigingslokaal is de plaats waar de activiteiten georganiseerd worden.
 • Alle wettelijke vergunningen worden voorgelegd.
 • De bouw- en verbouwingswerken moeten gebeuren op kosten van de vereniging.
 • Er moet een duidelijke band zijn tussen het gebouw en de vereniging.
  De vereniging is
  • eigenaar van de grond of het gebouw;
  • of er is een schriftelijke overeenkomst tussen de vereniging en de eigenaar van de grond voor minstens 10 jaar bij nieuwbouw of gedeeltelijke nieuwbouw;
  • of er is een schriftelijke overeenkomst tussen de vereniging en de eigenaar van een lokaal voor minstens 6 jaar bij verbouwingswerken.

Bij gewone herstellingswerken zijn er soepeler voorwaarden.

Procedure

Bouwen, aankopen en verbouwen

 • Dien de aanvraag in bij de gemeentelijke jeugddienst voor 15 juni van het jaar voorafgaand aan de aankoop.
 • Voeg volgende documenten bij uw aanvraag:
  • alle nodige wettelijke vergunningen
  • het lastenboek
  • schriftelijke overeenkomst tussen eigenaar en vereniging voor exclusief gebruik van het lokaal of;
  • eigendomsakte
 • Het college van burgemeester en schepenen beslist na een advies van de jeugdraad over de ontvankelijkheid van het dossier.
 • Binnen de 2 maanden na de aankoop of (ver)bouw bezorgt u een volledig financieel overzicht aan de jeugddienst.

Herstellingswerken, keuringen, onderhoudswerken

 • Dien de aanvraag in bij de gemeentelijke jeugddienst voor 1 november van het jaar waarin de werken uitgevoerd worden.
 • Voeg volgende documenten bij uw aanvraag:
  • alle nodige wettelijke vergunningen
  • het lastenboek
  • schriftelijke overeenkomst tussen eigenaar en vereniging voor exclusief gebruik van het lokaal of;
  • eigendomsakte
 • Op de jeugddienst is een gedetailleerd stappenplan te krijgen waarin alle voorwaarden en de procedure volledig staan uitgeschreven.

Meebrengen

Bedrag

Uitzonderingen

Regelgeving

Reglement voor infrastructuursubsidies voor het jeugdwerk 2014-2019 (goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 april 2014)

Contactinformatie