Huwelijksaangifte

Met een huwelijksaangifte verklaren u en uw partner dat u wilt huwen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Voorwaarden

 • Bent u Belg, dan moet u meerderjarig zijn.
 • Bent u niet-Belg, dan is de wetgeving van uw land van toepassing.
 • U mag niet gehuwd zijn. Uw eventuele vorige huwelijk moet nietig verklaard of ontbonden zijn, bijvoorbeeld door een echtscheiding.

Procedure

De aangifte moet gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

De aangifte kan gebeuren door een van de aanstaande echtgenoten of door beiden.

Wanneer kan u huwen?

vrijdag- of zaterdagvoormiddag (opgelet vrijdag is marktdag, moeilijker verkeer)

Vragen die men zal stellen bij de huwelijksaangifte

Is er een huwelijkscontract?
Als u met een huwelijkscontract wenst te huwen, dan moet dit in de huwelijksakte vermeld worden. Gebeurt dit niet, dan wordt er onder het wettelijke stelsel gehuwd dat enkel kan gewijzigd worden via een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg.
Het attest van de notaris moet dan ook 14 dagen voor de huwelijksdatum binnengebracht worden.

Wie zijn de getuigen?
U kan kiezen of u al dan niet getuigen wenst bij uw huwelijk. U kan geen of maximaal 4 getuigen vragen bij uw huwelijk. De getuigen moeten minstens 18 jaar oud zijn en in het bezit zijn van hun burgerrechten.
Voor de juiste schrijfwijze van de namen van de getuigen is het wenselijk een fotokopie van de identiteitskaarten mee te brengen, ten laatste 14 dagen voor de huwelijksdatum.

Op welk adres ga je wonen na het huwelijk?

Moeten er eventueel erkende kinderen vermeld worden in het trouwboekje?
Zo ja, dan is een afschrift van de geboorteakte(n) van dit (deze) kind(eren) met de vermelding van erkenning nodig. Deze inschrijving kan ook na het huwelijk gebeuren.

Meebrengen

U moet volgende documenten kunnen voorleggen:

 • een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakten van beide partners. Voor personen die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België overgeschreven is, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het afschrift zelf op.
 • een identiteitsbewijs
 • als één van de echtgenoten de aangifte doet: een schriftelijk bewijs waaruit de instemming van de andere echtgenoot met de aangifte blijkt.

Aanstaande echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten daarnaast ook de volgende documenten meenemen:

 • een bewijs van nationaliteit
 • een bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk
 • een bewijs van woonst (een bewijs van de inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister en/of een bewijs van de actuele verblijfplaats evenals in voorkomend geval een bewijs van de gewone verblijfplaats in België sinds meer dan drie maanden).

Als de voorgelegde documenten in een vreemde taal zijn opgemaakt, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand een voor eensluidend verklaarde vertaling vragen.

Bedrag

 • 25 euro voor huwelijken op een weekdag (tijdens kantooruren)
 • 50 euro voor huwelijken op zaterdagvoormiddag
 • 30 euro voor trouwboekje (facultatief niet verplicht)

Uitzonderingen

Het opstellen van de akte van de huwelijksaangifte heeft niet automatisch een huwelijk tot gevolg.
Wanneer er twijfels bestaan over de huwelijksintentie, volgt een onderzoek. Als één van de partners of beide niet-EU onderdanen zijn, volgt automatisch een onderzoek na het indienen van alle benodigde documenten. Bij positief resultaat kan het huwelijk plaatsvinden.

Regelgeving

Contactinformatie