Hoe buitenlandse documenten legaliseren

Elk vreemd document bestemd voor de burgerlijke stand moet gelegaliseerd worden (uitzondering: als een verdrag vrijstelling van legalisatie voorziet). Geactualiseerde informatie over legalisatie vindt u op website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Consulaire attesten:

Al deze documenten moeten opgesteld zijn in het Nederlands of vergezeld zijn van een eensluidende vertaling in het Nederlands. De vertaling kan gebeuren in België door een erkend beëdigde vertaler (handtekening wordt gelegaliseerd op de rechtbank van eerste aanleg). Een lijst van beëdigde vertalers is te verkrijgen bij de Rechtbank van Eerste aanleg
(03 257 80 11).

Website

Antwoord op veelgestelde vragen over legalisatie vindt u op de website van de FOD buitenlandse Zaken

Contactinformatie