Opgraving van een stoffelijk overschot of urne

Wanneer een familielid overlijdt, kan u als nabestaande vragen een eerder overleden familielid samen te begraven. Dat wil zeggen dat de stoffelijke resten van dat eerder overleden familielid worden ontgraven en bijgeplaatst in een gezamenlijke concessie.

Ook naar aanleiding van de ontruiming van een perk op de begraafplaats kan u vragen een lichaam dat zal worden ontgraven over te brengen naar een concessie. Van een dergelijke ontruiming wordt u als nabestaande, als u als zodanig gekend bent, op de hoogte gebracht. Dit wordt in elk geval ook tijdig aangeduid op de begraafplaats zelf bij elk betrokken graf.

U kan tenslotte een verzoek tot ontgraving indienen met het oog op crematie en bijzetting van de stoffelijke resten in een columbariumnis of in het urnenveld of zelfs met het oog op asverstrooiing.

 

Voorwaarden

Procedure

U stelt de vraag tot ontgraving schriftelijk aan de dienst burgerzaken via het formulier 'Aanvraag tot ontgraving'.

Meebrengen

Bedrag

Voor een opgraving uit een graf is een bedrag verschuldigd van 750 euro.
Voor de ontgraving van een urne uit een columbarium of urnenveld is een bedrag verschuldigd van 200 euro.


Dit bedrag is niet verschuldigd voor opgravingen:

  • opgelegd door de rechterlijke overheden;
  • van de voor het vaderland gestorven militairen en burgers;
  • noodzakelijk voor het overbrengen van de oude naar de nieuwe begraafplaats.

Aan de ontgraving zijn mogelijk nog andere kosten verbonden die het gevolg zijn van geleverde diensten of prestaties van derden. Het kan hier onder andere gaan over het leveren van een herbegravingskist, de kosten voor het wegnemen van het gedenkteken, het eventuele vervoer van en naar het crematorium, ...

Deze kosten vallen ten laste van diegene die verzoekt om de ontgraving.

 

Uitzonderingen

Regelgeving

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2005 tot wijziging van het besluit van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria (B.S. 11 januari 2006)
  • Omzendbrief BA-2006/03 betreffende de toepassing van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten (B.S. 07 april 2006)

Contactinformatie