Opname in het vergunningenregister

Als u een gebouw of constructie wil (ver)kopen, is het van belang te weten of er al dan niet een vergunning voor bestaat.

Voor oude, reeds lang bestaande gebouwen en constructies is het vaak moeilijk de vergunningstoestand te achterhalen. Om die reden voorziet de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art. 4.2.14) onder bepaalde voorwaarden in een vermoeden van vergunning. Hoewel voor deze constructies nooit een stedenbouwkundige vergunning werd bekomen, worden de constructies van rechtswege geacht te zijn vergund.

Voorwaarden

U vindt de voorwaarden in het formulier dat deel uitmaakt van uw aanvraag.

Procedure

U dient het formulier ‘Aanvraag vermoeden van vergunning en opname in het vergunningenregister’ in te vullen.

De aanvraag dient gestaafd te worden met bewijsstukken waaruit de oprichtingsdatum van de constructie(s) op te make is. Het bewijsmiddel kan een kadastraal uittreksel zijn, kadastraal plan, mutaties van het kadaster, oude prentkaarten, opname in de inventaris van het bouwkundig erfgoed, bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister, andere gedateerde foto’s (ook gezinsfoto’s), oude luchtfoto’s, bewijzen kadastraal inkomen, facturen van aannemers of van aankoop goederen die refereren naar de oprichtingen, enz. (enig rechtens toegelaten bewijsmiddel uitgezonderd getuigenverklaringen). Aanvragen die niet de noodzakelijke gegevens bevatten kunnen met ongunstig gevolg worden afgehandeld.

Het dossier dient aangetekend per post te worden opgestuurd of tegen ontvangstbewijs aan het onthaal te worden afgegeven ter attentie van:

Het college van burgemeester en schepenen
Dienst omgeving
Baron van Ertbornstraat 1
2630 Aartselaar

Bedrag

Het tarief voor een opname in het vergunningenregister wordt vastgesteld door de gemeenteraad.
Zie tarieven.

Contactinformatie