Subsidies voor sociaal-culturele projecten (projectsubsidies)

Hebt u een leuk idee? Wilt u een socio-culturele activiteit organiseren? Het is nu het moment om uw dromen te verwezenlijken! Iedere Aartselaarse inwoner of vereniging die zit te broeden op een socio-cultureel project dat een meerwaarde betekent voor het culturele leven in de gemeente kan een projectsubsidie aanvragen.

De projectsubsidie bedraagt maximaal 750 euro.

Voorbeelden:

 • Wijk- en straatactiviteiten en feesten met een culturele inslag

 • Unieke projecten binnen uw vereniging

  • Bestaande projecten binnen uw vereniging die u een unieke, nieuwe invulling wilt geven

  • Een nieuw socio-cultureel aanbod in uw vereniging dat u wilt uittesten

  • Speciale activiteit rond bepaald thema / onderwerp

  • Speciale samenwerkingsverbanden met andere verenigingen / culturele partners in de gemeente ...

 • Andere culturele initiatieven

  • Organisatie van optredens in diverse genre (Muziek, Dans, Comedy, Literatuur,...)

  • Tentoonstellingen

  • Festivalletjes

  • Socio-culturele wandelingen

  • Themafeesten met culturele inslag

Voorwaarden

De aanvraag kan gebeuren door:

 • elke individuele inwoners van Aartselaar of een groep van individuele inwoners (min. 80% dient inwoner te zijn van de gemeente)

 • lokale verenigingen

  • Voor verenigingen dient het om activiteiten te gaan die hun reguliere werking overstijgen.

  • Verenigingen kunnen in eenzelfde jaar geen bijzondere en projectsubsidies cumuleren.

Elke subsidieaanvrager kan maximaal één projectsubsidie per jaar bekomen.

Uw activiteit:

 • vindt in Aartselaar plaats;

 • streeft een duidelijke doelstelling na;

 • is beperkt in de tijd;

 • bereikt een doelgroep ruimer dan de eigen verenigingsleden;

 • overschrijdt de normale werking van de vereniging;

 • is duidelijk omschreven;

 • stimuleert ontmoeting en betrokkenheid met het oog op gemeenschapsvorming in Aartselaar;

 • vindt plaats in de vrije tijd van een normaal werkend individu, of in de vrije tijd van de volledige doelgroep (cfr. voor jongeren en kinderen: niet tijdens schooluren, e.d.).

Als een aanvrager een subsidie vraagt voor herhaling van een project waarvoor het in een vorige subsidieronde al subsidie heeft ontvangen, moet het project voldoende vernieuwing bevatten ten opzichte van de vorige aanvraag.

In een tijdsverloop van vijf jaar kan eenzelfde aanvrager maximaal twee keer een subsidieaanvraag indienen.

Procedure

Aanvraag:

Aanvragen moeten op basis van een standaard aanvraagformulier (zie verder – wat meebrengen) ingediend worden op de cultuurdienst: Cultuurdienst Aartselaar, della faillelaan 34 – 2630 Aartselaar, cultuur@aartselaar.be

 • Voor 1 maart voor projecten in periode juli-dec van datzelfde jaar (vb. voor 01/03/2017 voor projecten tussen juli – dec 2017)
 • Voor 1 oktober voor projecten in periode jan – juni van het daaropvolgende jaar (vb. voor 01/10/17 voor projecten tussen jan – juni 2018).

Een adviescommissie (bestaande uit de voorzitter en de ondervoorzitter van de cultuurraad, de schepen voor cultuur, de cultuurbeleidscoördinator en de stafmedewerker cultuurdienst) bestudeert alle ingediende dossiers en geeft een advies aan het gemeentebestuur die de definitieve beslissing neemt over de toekenning van de projectsubsidies. De cultuurdienst informeert alle indieners over de definitieve beslissing van het gemeentebestuur.

Klik hier  voor het aanvraagformulier 'Socio-culturele projectsubsidies'

Verantwoording:

Twee maanden na afloop van uw project vult u een evaluatieformulier in vergezeld van een gedetailleerd financieel verslag en de bewijsstukken van de uitgaven. Deze documenten moeten eveneens ingediend worden op de cultuurdienst.

Klik hier voor het evaluatieformulier 'Socio-culturele projectsubsidies'.
Naast dit fomulier moeten ook kopies van alle facturen/tickets van de gedane uitgaven worden toegevoegd.

Regelgeving

Contactinformatie