Verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3bis)

Als u een kennis of familielid hebt die u voor een kort verblijf (max. 90 dagen) naar België wil laten komen en die

 • niet de Belgische nationaliteit bezit (zowel visum- als niet visumplichtigen)
 • afkomstig is uit een niet-E.E.R.-land
 • niet beschikt over voldoende financiële middelen om de kosten van zijn verblijf in België te dragen

dan kan u voor hem/haar een verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3 bis) aangaan.
Bij het aangaan van een verbintenis tot tenlasteneming stelt u zich financieel garant ten opzichte van de Belgische Staat, het OCMW en de vreemdeling voor de kosten van gezondheidszorgen, verblijf en repatriëring gedurende het verblijf van die persoon in België.
De informatiebrochure kan u hier nalezen.

Meer informatie:
Dienst vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken
Kruispunt migratie/integratie

Voorwaarden

De verbintenis tot tenlasteneming kan enkel aangegaan worden door:

 • een privépersoon die persoonlijk over voldoende financiële middelen beschikt;
 • een persoon die optreedt in naam van een instelling die een vreemdeling uitnodigt in kader van een bepaalde activiteit.

U moet ofwel de Belgische nationaliteit bezitten ofwel een vreemde nationaliteit bezitten en gemachtigd of toegelaten zijn voor een verblijf van onbepaalde duur in België.

 

Procedure

 • Download het Formulier 'Verbintenis tot tenlasteneming' (bijlage 3bis) of haal het af bij de dienst burgerzaken op het gemeentehuis.
 • Als de voorwaarden vervuld zijn, legaliseert en dateert de gemachtigde beambte de verbintenis tot tenlasteneming.
 • De procedure verschilt verder naargelang het een visumplichtige persoon betreft of niet.

Visumplichtigen

 • De verbintenis tot tenlasteneming + onderstaande documenten verstuurt u naar de visumaanvrager. U kan om redenen van discretie opteren om deze documenten rechtstreeks over te maken aan de bevoegde Belgische diplomatie of consulaire post, waar de visumplichtige zijn/haar visum gaat aanvragen.
  • kopij van de identiteitskaart van de garant
  • kopij van de laatste 3 loonfiches of laatste aanslagbiljet
  • document "Samenstelling van het gezin" te verkrijgen bij de dienst burgerzaken op het gemeentehuis
 • De uitgenodigde vreemdeling beschikt over een termijn van zes maanden na de datum van legalisatie van de verbintenis tot tenlasteneming, om zich hiermee te begeven naar de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post om er een visumaanvraag in te dienen.
 • De bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post zal zonodig in samenwerking met de Dienst Vreemdelingenzaken, de voorgelegde stukken en de solvabiliteit van de garant evalueren.
 • Bij afgifte van een visum wordt het origineel exemplaar van de tenlasteneming terug aan de visumaanvrager overhandigd, aangezien deze dit document eventueel moet kunnen voorleggen als bewijs van voldoende bestaansmiddelen bij het binnenkomen van het Schengengrondgebied.

Niet visumplichtigen

 • De verbintenis tot tenlastenming worden tezamen met het kopie van uw identiteitskaart en een kopie van uw 3 laatste loonfiches of laatste aanslagbiljet door de gemeentebeambte verzonden naar de dienst vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse zaken.
 • U wordt vervolgens uitgenodigd om de bijlage 3 bis te komen ophalen van zodra de gemeentebeambte het besluit van de dienst vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse zaken ontvangen heeft.
 • Van zodra de betrokkene in België arriveert en naargelang de plaats waar hij/zij verblijft, heeft de toerist 8 dagen de tijd om een aankomstverklaring af te leggen.

 

Meebrengen

 • Identiteitskaart of geldige verblijfstitel
 • Model 3bis dat u hier kan downloaden of kan afhalen bij de dienst burgerzaken

 

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

Er bestaat een speciale verbintenis tot tenlasteneming voor:

 • studenten die in België komen studeren, en die niet de Belgische nationaliteit bezitten (Bijlage 32)
 • vreemdelingen die meer dan 3 maanden op het grondgebied willen verblijven op basis van samenwoonst in het kader van een duurzame relatie (bijlage 87)

Meer informatie is te verkrijgen bij de dienst vreemdelingenzaken op het gemeentehuis.

 

Contactinformatie