Adres opzoeken

Adresinformatie is gevoelige informatie, vermits hierdoor de natuurlijke persoon kenbaar wordt op zijn privé-adres. Daardoor is de privacywetgeving en het besluit informatieverstrekking (KB van 16/07/1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters) van toepassing.

Voorwaarden

Uittreksels of getuigschriften uit de registers aan derden kunnen alleen worden meegedeeld

  • voor de uitoefening of de voortzetting van een gerechtelijke procedure.
  • voor taken van algemeen belang (persoonslijsten aan privaat- en publiekrechtelijke inrichtingen, die betrekking hebben op meerdere inwoners, als globale groep, per leeftijdscategorie, wijk enz.)

Bij de aanvraag dienen tevens voldoende waarborgen te worden geboden om de privacy van de betrokkenen niet te schenden, wat o.m. impliceert de te bekomen informatie niet voor andere dan de opgegeven doeleinden wordt gebruikt en ze niet ter beschikking wordt gesteld van (andere) derden

Procedure

Bij het opvragen van persoonsgegevens voor een gerechtelijke procedure:

Dien een schriftelijke en ondertekende aanvraag in en vermeld de wettelijke basis waardoor de afgifte is voorgeschreven of toegestaan.

Bij het opvragen van persoonslijsten voor taken van algemeen belang:

Dien een schriftelijke aanvraag in: vermeld uw juridische identiteit en waarvoor u de lijst wil gebruiken.
Het college van burgemeester en schepenen oordeelt over de gegrondheid van de aanvraag (geen machtiging toegang Rijksregister, uitoefening taak van algemeen belang, aanvraag in overeenstemming met de doelstelling enz.)

Regelgeving

  • De Wet op de Privacy van 8/12/1992 en haar uitvoeringsbesluit (KB 13/02/2001)
  • Het KB van 16/07/1992 rond het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters (Besluit Informatie-verstrekking)
  • Een omzendbrief van 4 december 1996 van de Minister van Binnenlandse Zaken rond de wettelijke principes.

Contactinformatie