Akte van geboorte

De geboorteakte wordt opgemaakt na geboorteaangifte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats. In een geboorteakte vindt u alle gegevens over de geboorte van een persoon.

Welke documenten kan u aanvragen?

 • Een afschrift: dit is een kopie van de volledige geboorteakte.
 • Een uittreksel met vermelding afstamming: dit is een document waarin geboorteplaats, geboortedatum, naam van de betrokkene en naam van de ouders vermeld worden.
 • Een uittreksel zonder vermelding afstamming: dit is een document waarin de geboorteplaats, geboortedatum en naam van de betrokkene vermeld worden.
 • Een uittreksel internationaal (7-talig): dit document kan gebruikt worden in het buitenland. Sommige landen vragen evenwel een afschrift (zie boven). In dat geval moet u de volledige geboorteakte laten vertalen.

Voorwaarden

Personen die in Aartselaar geboren zijn kunnen een afschrift van hun geboorteakte krijgen.
Als u geboren bent in het buitenland, kan u een afschrift of uittreksel van uw geboorteakte in België verkrijgen als:

 • de geboorteakte is overgeschreven in de (eerste) woonplaats in België na de terugkeer naar ons land. Dit is meestal enkel het geval als de betrokkene of zijn vertegenwoordiger hier duidelijk om heeft gevraagd. U contacteert best de woonplaats in kwestie voor meer informatie;
 • u geboren bent in het buitenland, maar gehuwd in België. U kan een afschrift van uw geboorteakte krijgen op de burgerlijke griffie van de rechtbank van eerste aanleg, uit de aanhangsels van hun huwelijksdossier. Als het om een huwelijksdossier van het lopende kalenderjaar gaat, kan u een afschrift krijgen op de burgerlijke stand van de huwelijksplaats;
 • u geboren bent in het buitenland en uw Belgische ouders er woonden op het ogenblik van uw geboorte. Als uw ouders de geboorte hebben gemeld op de Belgische ambassade van hun woonplaats, is deze gedeponeerd op de FOD (Federale Overheidsdienst) buitenlandse zaken. De aktes van de burgerlijke stand, die werden neergelegd bij de FOD buitenlandse zaken, zijn sinds 16/01/2016 verkrijgbaar bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van Brussel.

De aanvraag kan op volgende manieren worden ingediend:
* Aan het loket: Anspachlaan 6, 1ste verdiep - Dienst Burgerlijke Stand - 1000 Brussel
* Per email: burgerlijkestand.dem@brucity.be
* Per fax: 02 279 35 79
* per post: Stad Brussel - Dienst Burgerlijke Stand - Uittresksels - Anspachlaan 6 - 1000 Brussel
* Telefoon voor vragen van het publiek: 02 279 34 35
Elke aanvraag bevat volgende meldingen:
* De gevraagde akte
* De gegevens van de persoon die de aanvraag indient
* De reden waarom het document gevraagd wordt.

 • u geboren bent in het buitenland als kind van een beroepsmilitair, die gekazerneerd was in een garnizoensplaats in het buitenland. De geboorteakte kan u opvragen in de officiële woonplaats van uw ouders in België op het ogenblik van uw geboorte.

Een uittreksel of afschrift van de geboorteakte wordt aangevraagd door de betrokkene zelf of door een bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris...).
U kan deze documenten eventueel ook aanvragen voor uw echtgeno(o)te, grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen.

Procedure

Een afschrift of uittreksel kan aangevraagd worden:

 • rechtstreeks aan het loket bij de dienst burgerlijke stand
 • via e-mail: bevolking@aartselaar.be met vermelding van uw naam adres en rijksregisternummer.
 • via brief aan Gemeente Aartselaar / Dienst burgerlijke stand - Baron van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar
 • via fax: 03 870 16 16
 • online met uw eID en kaartlezer: (Om een foutmelding te voorkomen verbind eerst uw kaartlezer en steek uw eID erin alvorens op onderstaande links te klikken.)

De dienst burgerlijke stand controleert elke aanvraag en stuurt het gevraagde document per post naar u op. Als de dienst uw aanvraag niet kan behandelen, krijgt u daarvan bericht via het opgegeven e-mailadres.
Lees ook: Afschriften en uittreksels van de burgerlijke stand

 

Meebrengen

 • Identiteitskaart
 • Volmacht als u een afschrift of uittreksel met vermelding van afstamming aanvraagt voor iemand anders dan uzelf, uw echtgeno(o)t(e) of een bloedverwant in opgaande of neerdalende lijn (grootouder, vader, moeder, kind, kleinkind).

Bedrag

Gratis

Contactinformatie