Begraafplaatsconcessies

Partners of gezinnen kunnen een grafconcessie aanvragen als zij samen begraven willen worden. Ook bij crematies zijn concessies voor columbaria mogelijk.

U kan op de begraafplaats in Aartselaar volgende grondvergunningen aankopen:

 • Grafconcessie: grondvergunning in volle grond
 • Grafconcessie: grondvergunning met grafkelder (voorlopig niet beschikbaar)
 • Columbariumconcessie: voor het plaatsen van asurnen in een muurnis
 • Urnenveldconcessie: voor het begraven van asurnen in een urnenveld

De concessies op de begraafplaatsen worden verleend voor een termijn van 20 jaar.
Er kunnen maximaal 2 stoffelijke overschotten per perceel of nis begraven worden.

Voorwaarden

Zowel inwoners als niet-inwoners kunnen een grondvergunning aankopen.
Onder inwoners wordt verstaan:

 • Personen ingeschreven in het gemeentelijk bevolkingsregister of personen die door wettelijke bepalingen of internationale overeenkomsten vrijgesteld zijn van deze inschrijving.
 • Personen die vroeger in de gemeentelijke bevolkingsregisters waren ingeschreven, doch door het OCMW in een instelling buiten de gemeente werden geplaatst.
 • Personen die bijna gans hun leven of gedurende een periode van meer dan 30 jaar voorafgaand aan hun laatste verblijf in de gemeentelijke bevolkingsregisters waren ingeschreven, doch omwille van ouderdom of ziekte bij één van hun kinderen of in een rust- en verzorgingstehuis buiten de gemeente zijn ingeschreven.

Er kunnen geen begraafplaatsconcessies verleend worden vóór het overlijden.
Uitzondering: naast elkaar gelegen dubbele concessie, waarbij de eerste onmiddellijk benut wordt voor een overleden persoon en de tweede voorbehouden wordt aan:

 • de overblijvende echtgenoot of echtgenote van de overledene;
 • een persoon die, op het ogenblik van het overlijden, met de overledene een feitelijk gezin vormde;
 • een persoon, die voor het overlijden zijn wil tot samen begraving met de overledene te kennen heeft gegeven bij het gemeentebestuur en die hiervoor een toestemming heeft verkregen van de concessiehouder.

Procedure

U kan een begraafplaatsconcessie aankopen bij de dienst burgerzaken.
Het aanvraagformulier wordt rechtstreeks door de concessiehouder of in zijn/haar opdracht door de begrafenisondernemer ondertekend.
U betaalt onmiddelijk het verschuldigde bedrag.
De dienst burgerzaken legt de aanvraag voor het bekomen van een begraafplaatsconcessie voor aan het college van burgemeester en schepenen.
U ontvangt per post een uittreksel van dit collegebesluit. Dit bewaart u best goed.

Klik hier op het aanvraagformulier nieuwe begraafplaatsconcessie te downloaden

Hernieuwing / verlenging van grondvergunningen


Naar aanleiding van elke begraving of bijzetting van een asurn moet de concessie expliciet vernieuwd worden.
De concessie kan worden hernieuwd tegen de prijs en de voorwaarden die gelden op het ogenblik van de aanvraag om hernieuwing.

Een hernieuwing kan enkel worden geweigerd als blijkt dat de concessie op het moment van de aanvraag verwaarloosd is.
Een aanvraag tot hernieuwing kan in principe niet meer ingediend worden na het verstrijken van de termijn.
De houder van een concessie of vergunning is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van een hernieuwing.

De gemeente is medeverantwoordelijk voor de controle op vervallen concessies. De gemeente moet nabestaanden eraan herinneren dat zij een aanvraag tot hernieuwing tijdig moeten indienen. Daarom plaatst de gemeente kennisgevingsborden aan alle individuele (te) vervallen graven / columbariumnissen / urnenvelden gedurende een periode van een volledig jaar. Daarnaast wordt ook een lijst van de te vervallen graven aan de infoborden van de begraafplaats uitgehangen. De gemeente is wettelijk niet verplicht om elke houder van een vergunning schriftelijk te informeren, zoals dikwijls wordt aangenomen. Gezien de omvang van de gemeentelijke begraafplaatsen is het achterhalen van de juiste verblijfplaats van de concessiehouders niet altijd haalbaar (bv. door overlijden of verhuizing).

Klik hier om het aanvraagformulier hernieuwing begraafplaatsconcessie te downloaden

Meebrengen

Bedrag

Onderstaande tarieven gelden voor een begraafplaatsconcessie van 20 jaar. De tarieven zijn per perceel of nis.

Grafconcessies in volle aarde

 • Inwoners: 600 euro
 • Niet inwoners: 1.600 euro

Grafconcessies in kelder (voorlopig niet beschikbaar)

 • Inwoners: 800 euro
 • Niet inwoners: 2.000 euro

Columbarium- en urnenveldconcessies

 • Inwoners: 600 euro
 • Niet inwoners: 1.600 euro

Klik hier voor het volledige retributiereglement.

 

Uitzonderingen

Regelgeving

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

Contactinformatie