Belasting- en retributiereglementen

 

Belastingen

  Belastingen 2020-2025

  Gepubliceerd

  Goedgekeurd 
  Gemeenteraad

  Gemeentebelasting op ambulante activiteiten   23.12.2019   16.12.2019
  Gemeentebelasting op de aanvullende personenbelasting   23.12.2019   16.12.2019
  Gemeentebelasting op de leegstand van gebouwen en woningen     23.12.2019    16.12.2019 
  Gemeentebelasting op de tweede verblijven      15.07.2019   16.12.2019
  Gemeentebelasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken    23.12.2019    16.12.2019 
  Gemeentebelasting op de waardevermeerdering van onroerend goed nav bestemmingswijziging ikv ruimtelijke ordening   23.12.2019    16.12.2019
  Gemeentebelasting op drijfkracht   23.12.2019    16.12.2019
  Gemeentebelasting op het niet hebben van een geldig conformiteitsattest   24.11.2020   23.11.2020
  Gemeentebelasting op het ontbreken van parkeerplaatsen     23.12.2019    16.12.2019 
  Gemeentebelasting op masten en pylonen   21.12.2022    19.12.2022  
  Gemeentebelasting op nachtwinkels, private bureaus voor telecommunicatie en wedkantoren    23.12.2019   16.12.2019
  Gemeentebelasting op ontgravingen    23.12.2019    16.12.2019
  Gemeentebelasting op opslagplaatsen van rijklare tweedehandsvoertuigen, afgedankte voertuigen, autowrakken en schrootafvalstoffen    23.12.2019    16.12.2019
  Gemeentebelasting op reclame- en uithangborden    23.12.2019    16.12.2019 
  Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing    23.12.2019   16.12.2019 
  Gemeentelijke opcentiemen op ongeschikte en onbewoonbare woningen    23.12.2019    16.12.2019
  Gemeentebelasting op brandstofapparaten. Vaststelling voor de dienstjaren
 2020 – 2025. Wijziging.
  24.11.2020   23.11.2020
  Belasting op het vervoer van personen met een politievoertuig (Combitaks).   24.11.2020   23.11.2020  
  Gemeentelijk belastingreglement op het niet hebben van een geldig 
  conformiteitsattest.
  24.11.2020   23.11.2020
      

Retributies   

  Retributiereglementen (verlengd*)

 Gepubliceerd  Goedgekeurd
 Gemeenteraad/CBS
  Retributies betreffende de bestrijding van de eikenprocessierupsen   26.03.2013   25.03.2013 GR
  Retributie op een voornaamswijziging    24.09.2018   10.09.2018 GR
  Retributie voor het ter beschikking stellen van kaphout afkomstig van het vellen van   gemeentelijke bomen   26.03.2013   25.03.2013 GR
  Retributies op het innemen van standplaatsen op de wekelijkse openbare markt   26.03.2013   25.03.2013 GR
  Retributies op de ingebruikname van het openbaar domein met kermisattracties tijdens kermissen   14.03.2014   24.02.2014 GR
  Retributie op het kortparkeren en het parkeren in een blauwe zone   29.06.2018   25.06.2018 GR
     

Retributiereglementen 2020-2025

   
  Retributie op werken aan nutsvoorzieningen (tot en met 31.12.2022)   23.12.2019   16.12.2019 GR
  Retributie voor het afleveren van administratieve stukken    22.12.2020   21.12.2020 GR
  Retributie op de deelname aan sportkampen tijdens het werkingsjaar 2021   24.02.2020   22.02.2021 GR
  Retributie op begraafplaatsconcessies    03.03.2020   17.02.2020 GR

  Retributie op de deelname aan speelplein- en grabbelpaswerking

  03.03.2020

  17.02.2020 GR

  Retributie op deelname aan speelplein, grabbelpas en tienerwerking - wijziging 2021

  07.04.2021   29.03.2021 GR
  Retributie voor het gebruik van taxistandplaatsen op de openbare weg   29.04.2020    20.04.2020 GR
  Retributie op de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang   29.04.2020   20.04.2020 GR
  Retributie op de huur van muziekinstrumenten   29.04.2020   20.04.2020 GR
  Retributie op de invordering van niet-fiscale ontvangsten   29.04.2020   20.04.2020 GR
  Retributie diverse recipiënten op het recyclagepark   29.04.2020   20.04.2020 GR
  Retributie huis-aan-huisafvalophaling en grof vuil   29.04.2020   20.04.2020 GR
  Retributie PMD zakken   07.04.2021   29.03.2021 GR
  Retributie gemeentelijke openbare bibliotheek     29.04.2020   20.04.2020 GR
  Retributie op werken op het openbaar domein voor rekening van derden   15.07.2020   22.06.2020 GR
  Retributiereglement op het bestrijden van ongedierte voor rekening van derden   29.04.2020   20.04.2020 GR
  Retributie op deelname aan verschillende cursussen (sport en spel)
  Wijziging van de retributie en praktische organisatie aquafitness
  29.04.2020   20.04.2020 GR
 Retributiereglement voor sportinfrastructuur   21.04.2021   25.01.2021 GR
Retributiereglement lokalen of infrastructuur

  21.04.2021

  14.12.2020 GR

 Retributiereglement voor het recyclagepark.   24.11.2020   23.11.2020 GR
 Retributiereglement voor de verpakking bestemd voor de inzameling van 
 asbestcement op de recyclageparken.
  24.11.2020   23.11.2020 GR
  Reglement op het aanvragen van een conformiteitsattest. Aanpassing.   24.11.2020  23.11.2020 GR

Retributiereglement ontlenen feestmateriaal

  02.07.2021

 28.06.2021 GR

 Retributiereglement administratieve stukken en prestaties   22.12.2020   21.12.2020 CBS
 Retributiereglement op het ter beschikking stellen aan inwoners van vuilnisrecipiënten voor de ophaling van huishoudelijke afvalstoffen en op de ophaling van grof huisvuil.   22.12.2020  21.12.2020 CBS
Retributiereglement voor de selectieve inzameling van gft en huisvuil met diftar   21.04.2021   12.01.2021 GR
Retributiereglement voor de aankoop van regenwatertonnen   21.04.2021   22.02.2021 GR
Retributiereglement sportkampen 2023   21.12.2022   19.12.2022 GR
Retributiereglement Intergemeenlijk Zwembad DOK~3   31.01.2022    24.01.2022 GR
Retributiereglement inname openbaar domein (parkeerverbod)   01.08.2022   18.07.2022 GR
Retributie vreemdelingenkaart jonger dan 12 jaar   29.01.2024   22.01.2024 GR
Retributie voor een naamswijziging   22.03.2024   18.03.2024 GR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

*De retributiereglementen die ten einde kwamen op 31.12.2018 werden verlengd tot 31.12.2019
  Gemeenteraad 17.12.2018 - gepubliceerd 20.12.2018
  De retributiereglementen die verlengd werden tot 31.12.2019, werden opnieuw verlengd tot 31.03.2020
  Gemeenteraad 16.12.2019 - gepubliceerd 23.12.2019
  De retributiereglementen die verlengd werden tot 312.032020 werden opnieuw verlengd tot 30.06.2020.
  Gemeenteraad 23.03.2020 - gepubliceerd 31.03.2020
  Je vind de beslissing hier terug.

Contactinformatie