Belasting- en retributiereglementen

 

Belastingen

  Belastingen 2020-2025

  Gepubliceerd

  Goedgekeurd 
  Gemeenteraad

  Gemeentebelasting op ambulante activiteiten   23.12.2019   16.12.2019
  Gemeentebelasting op de aanvullende personenbelasting   23.12.2019   16.12.2019
  Gemeentebelasting op de leegstand van gebouwen en woningen     23.12.2019    16.12.2019 
  Gemeentebelasting op de tweede verblijven      15.07.2019   22.06.2020
  Gemeentebelasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken    23.12.2019    16.12.2019 
  Gemeentebelasting op de waardevermeerdering van onroerend goed nav bestemmingswijziging ikv ruimtelijke ordening   23.12.2019    16.12.2019
  Gemeentebelasting op drijfkracht   23.12.2019    16.12.2019
  Gemeentebelasting op het niet hebben van een geldig conformiteitsattest   23.12.2019    16.12.2019 
  Gemeentebelasting op het ontbreken van parkeerplaatsen     23.12.2019    16.12.2019 
  Gemeentebelasting op masten en pylonen   23.12.2019    16.12.2019 
  Gemeentebelasting op nachtwinkels, private bureaus voor telecommunicatie en wedkantoren    23.12.2019    16.12.2019
  Gemeentebelasting op ontgravingen    23.12.2019    16.12.2019
  Gemeentebelasting op opslagplaatsen van rijklare tweedehandsvoertuigen, afgedankte voertuigen, autowrakken en schrootafvalstoffen    23.12.2019    16.12.2019
  Gemeentebelasting op reclame- en uithangborden    23.12.2019    16.12.2019 
  Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing    23.12.2019   16.12.2019 
  Gemeentelijke opcentiemen op ongeschikte en onbewoonbare woningen    23.12.2019    16.12.2019
  Gemeentebelasting op brandstofapparaten. Vaststelling voor de dienstjaren
 2020 – 2025. Wijziging.
  24.11.2020   23.11.2020
  Belasting op het vervoer van personen met een politievoertuig (Combitaks).   24.11.2020   23.11.2020  
  Gemeentelijk belastingreglement op het niet hebben van een geldig 
  conformiteitsattest.
  24.11.2020   23.11.2020
      

Retributies   

  Retributiereglementen (verlengd*)

 Gepubliceerd  Goedgekeurd
 Gemeenteraad/CBS
  Retributies betreffende de begraafplaatsconcessies    26.03.2013   25.03.2013 GR
  Retributies wegens deelname aan verschillende cursussen (sport en spel)    26.03.2013   25.03.2013 GR
  Retributies betreffende de bestrijding van de eikenprocessierupsen   26.03.2013   25.03.2013 GR
  Retributies op het gebruik van het gemeenschapscentrum 't Aambeeld   08.07.2015   06.07.2015 CBS
  Retributies betreffende het gebruik van gemeentelijke lokalen   26.03.2013   25.03.2013 GR
  Retributies op het gebruik van het gemeentelijk sportcentrum en zwembad   22.12.2016   19.12.2016 CBS
  Uitbreiding retributies op het gebruik van het gemeentelijk sportcentrum en zwembad - gebruik petanquevelden vanaf 1.4.2018     26.03.2018   26.03.2018 GR
  Retributies op het gebruik van de zolder van het gemeenschapscentrum 't Aambeeld
  26.03.2013   25.03.2013 GR
  Retributies op het gebruik van het gemeentelijk jeugdcentrum    27.07.2018   14.05.2018 CBS
  Retributie op een voornaamswijziging    24.09.2018   10.09.2018 GR
  Retributie voor het ter beschikking stellen van kaphout afkomstig van het vellen van   gemeentelijke bomen   26.03.2013   25.03.2013 GR
  Retributies wegens deelname aan de speelplein- en de grabbelpaswerking ingericht door de   gemeentelijke jeugddienst    19.02.2014   04.12.2017 CBS
  Retributies wegens het gebruik van de sporthal De Twee Ringen    26.03.2013   25.03.2013 GR
  Retributies wegens het gebruik van de sporthal De Ark   26.03.2013   25.03.2013 GR
  Retributies wegens het exclusief gebruik van kleedkamers en douches van sporthal De Ark voor een outdoor sportmanifestatie     24.09.2014   08.09.2014 GR
  Retributies betreffende de uitlening van het gemeentelijk feestmateriaal   02.02.2017   30.01.2017 GR
  Retributies op het innemen van standplaatsen op de wekelijkse openbare markt   26.03.2013   25.03.2013 GR
  Retributies op de ingebruikname van het openbaar domein met kermisattracties tijdens kermissen   14.03.2014   24.02.2014 GR
  Retributie op het kortparkeren en het parkeren in een blauwe zone   29.06.2018   25.06.2018 GR
     

Retributiereglementen 2020-2025

   
  Retributie op werken aan nutsvoorzieningen (tot en met 31.12.2022)   23.12.2019   16.12.2019 GR
  Retributie voor het afleveren van administratieve stukken    23.12.2019   16.12.2019 GR
  Retributie op de deelname aan sportkampen tijdens het werkingsjaar 2020   14.02.2020   20.01.2020 GR
  Retributie op begraafplaatsconcessies    03/03/2020   17/02/2020 GR
  Retributie op de deelname aan speelplein- en grabbelpaswerking   03/03/2020   17/02/2020 GR
  Retributie voor het gebruik van taxistandplaatsen op de openbare weg   29/04/2020    20/04/2020 GR
  Retributie op de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang   29/04/2020   20/04/2020 GR
  Retributie op de huur van muziekinstrumenten   29/04/2020   20/04/2020 GR
  Retributie op de invordering van niet-fiscale ontvangsten   29/04/2020   20/04/2020 GR
  Retributie diverse recipiënten op het recyclagepark   29/04/2020   20/04/2020 GR
  Retributie huis-aan-huisafvalophaling en grof vuil   29/04/2020   20/04/2020 GR
  Retributie gemeentelijke openbare bibliotheek   29/04/2020   20/04/2020 GR
  Retributie op werken op het openbaar domein voor rekening van derden   15/07/2020   22/06/2020 GR
  Retributiereglement op het bestrijden van ongedierte voor rekening van derden   29/04/2020   20/04/2020 GR
  Retributie op deelname aan verschillende cursussen (sport en spel)
  Wijziging van de retributie en praktische organisatie aquafitness
  29/04/2020   20/04/2020 GR
 Retributiereglement voor het gebruik van de gemeentelijke sportinfrastructuur.   24/11/2020   23/11/2020 GR
 Retributiereglement voor het gebruik van de gemeentelijke lokalen of infrastructuur.   24/11/2020   23/11/2020 GR
 Retributiereglement voor het recyclagepark.   24/11/2020   23/11/2020 GR
 Retributiereglement voor de verpakking bestemd voor de inzameling van 
 asbestcement op de recyclageparken.
  24/11/2020   23/11/2020 GR
  Reglement op het aanvragen van een conformiteitsattest. Aanpassing.   24/11/2020  23/11/2020 GR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*De retributiereglementen die ten einde kwamen op 31.12.2018 werden verlengd tot 31.12.2019
  Gemeenteraad 17.12.2018 - gepubliceerd 20.12.2018
  De retributiereglementen die verlengd werden tot 31.12.2019, werden opnieuw verlengd tot 31.03.2020
  Gemeenteraad 16.12.2019 - gepubliceerd 23.12.2019

Op de gemeenteraad van 23.03.2020 werd de geldigheidsduur van enkele retributiereglementen verlengd. Je vind de beslissing hier terug.

Contactinformatie