Adviesraad MINA (voor milieu en natuur)

De adviesraad voor milieu en natuur (MINA-raad) adviseert over alles wat te maken heeft met het leefmilieu in en om Aartselaar. De raad adviseert de gemeente over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid en dierenwelzijn. Dit kan op vraag van het gemeentebestuur en op eigen initiatief. De MINA-raad waakt zo over de hele milieu- en natuur problematiek. In de raad zetelen vertegenwoordigers van de verschillende natuur- en milieuverenigingen in de ruimste zin van het woord: de vertegenwoordigers van de compostmeesters, natuurverenigingen, scholen… maar ook inwoners met een brede interesse in leefmilieu.

Wil jij je engageren? Bezorg je kandidatuur schriftelijk aan Gemeentebestuur Aartselaar, Baron van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar of mail info@aartselaar.be. Vermeld steeds voor welke adviesraad je kandidaat bent. De kandidaturen met motivatie moeten binnen zijn voor zondag 12 maart 2019.

Doel

De milieuraad verleent advies bij:

 • de gemeentelijke milieubeleidsdocumenten;
 • de gemeentelijke initiatieven rond het behoud en de ontwikkeling van de natuurlijke structuur en de algemene natuurkwaliteit van de gemeente.

De milieuraad is bevoegd om voorstellen te doen en advies te verlenen over alles wat met leefmilieu te maken heeft.

Klik hier om het uittreksel van de gemeenteraad over de hernieuwde erkenning van de gemeentelijke milieuadviesraad op te roepen.

Samenstelling

In de raad kunnen volgende stemgerechtigde leden zitting hebben:

 • afgevaardigden van de lokale milieu- en natuurverenigingen (twee per vereniging)
 • één afgevaardigde van de compostmeesters
 • één afgevaardigde van de gemeenschapsschool, één afgevaardigde van de gemeentelijke basisschool,
 • één afgevaardigde van de parochiale kleuterschool
 • één afgevaardigde van de representatieve werknemersorganisaties of vakbonden
 • één afgevaardigde per beroepsorganisatie: handel- en industrie, middenstand, land- en tuinbouw
 • maximum 4 burgers, op basis van een bijzondere interesse voor het leefmilieu in de brede zin.

De leden van de raad zijn:

 • Smets Luk - Natuurpunt
 • Thys Ria - Natuurpunt
 • Van Hemelrijk Mark - Handel & Industrie Wilrijk & Aartselaar
 • Beukelaer Patci - ATA
 • Scholiers Angela - kringloopkrachten
 • Herincx Jean Pierre - Werknemersafgevaardigden
 • Van de Mosselaer Erwin - burger
 • Lambrecht Bart - schepen van dierenwelzijn
 • Peeters Jeroen - burger
 • Reynaert Robert - burger
 • Caremans Kim - dienst omgeving
 • Cops Hans - schepen van leefmilieu
 • Giebens Guido - burger

Vergaderingen

De raad komt minstens om de twee maanden samen, uitgezonderd in juli en augustus en telkens wanneer de helft van de leden erom vraagt.

Secretariaat

Gemeentehuis, Baron van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar, 03 870 16 25, milieu@aartselaar.be
https://www.mina-aartselaar.info/

 

Contactinformatie