Afschriften en uittreksels van akten van de burgerlijke stand

Van alle belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven maakt de afdeling burgerlijke stand van een gemeente akten op. Dat gebeurt bij geboorte, huwelijk, echtscheiding en overlijden. Deze akten worden bewaard in het register burgerlijke stand.

Afschriften en uittreksels van o.m. geboorte, huwelijk, echtscheiding en overlijden zijn te krijgen bij de gemeente waar het zich heeft voorgedaan.
Afschriften en uittreksels van overlijdensakten zijn enkel te verkrijgen in de gemeente waar de persoon het laatst heeft gewoond.

Afschrift, uittreksel, of internationaal uittreksel

  • Een afschrift: ook wel "eensluidend afschrift" genoemd, is een kopie van de volledige akte van de burgerlijke stand. Een volledig afschrift vermeldt dus ook alle wijzigingen die op de akte zijn aangebracht door middel van randmeldingen, zoals adopties, erkenningen, naamsveranderingen, ...

  • Een uittreksel vermeldt niet alle gegevens van de akte. Het uittreksel is een nieuw opgemaakt document dat de actuele inhoud weergeeft van de akte, rekening houdend met de op de akte aangebrachte randmeldingen.

  • Een internationaal uittreksel (7-talig): dit document kan gebruikt worden in het buitenland. Sommige landen vragen evenwel een afschrift (zie boven). In dat geval moet u de volledige akte laten vertalen. Afschriften en uittreksels voor het buitenland moeten, afhankelijk van het land waar je ze gaat gebruiken, gelegaliseerd zijn.

    Legalisatie heeft enkel tot doel de echtheid van de handtekening en de hoedanigheid van de ondertekenaar te waarborgen. Zij slaat in feite dus niet op de tekst van het uittreksel of het afschrift. De bedoeling van de legalisatie is na te gaan of de bevoegde overheid het document wel afleverde.
    Voor bijkomende informatie over legalisaties, kan u de website van FOD Buitenlandse Zaken raadplegen.

U kan afschriften en/of uittreksels aanvragen van volgende producten:

Wat meebrengen

  • Eventueel de toestemming van de Rechtbank van Eerste Aanleg.
  • Voor notarissen en advocaten: schriftelijke aanvraag als zij persoonlijk naar het loket komen.
  • Aanvraag door derde: het afschrift of uittreksel met vermelding van de afstamming wordt rechtstreeks naar de betrokkene opgestuurd. Als er een volmacht en de identiteitskaart van de belanghebbende wordt voorgelegd, wordt de akte wel meegegeven.

Contactinformatie