Bestuursdocumenten raadplegen

Elke burger heeft het recht om een bestuursdocument te raadplegen en er een afschrift van te krijgen (Decreet over de openbaarheid van bestuur van 26 maart 2004).
Dit betekent dat in principe alle informatie waarover de overheid beschikt, kan opgevraagd worden. U kunt deze documenten inkijken, er meer uitleg over vragen of er een kopie van krijgen.

Inkijken van documenten kan na een schriftelijke aanvraag

  • per brief: College van burgemeester en schepenen, Baron van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar.
  • per mail: info@aartselaar.be
  • per fax: 03 870 16 09

Vermeld zo duidelijk mogelijk wat u precies wil: waarover het gaat en indien mogelijk het bestuursdocument in kwestie. Uw naam en adres mogen natuurlijk niet ontbreken.
Als uw aanvraag aanvaard wordt, krijgt u bericht over de plaats en datum waarop u de gevraagde documenten kan inzien. Bestaat er een gegronde reden om u de inzage van een document te weigeren, dan ontvangt u hiervan eveneens bericht. Het decreet over de openbaarheid van bestuur bevat namelijk een aantal uitzonderingen die de overheid mag inroepen om een document niet openbaar te maken. Het gaat bijvoorbeeld om geheimhoudingsverplichtingen, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het economische belang van de overheid, de openbare orde.

Verbetering van persoonlijke gegevens

Kan u aantonen dat een document onvolledige of foutieve informatie over uzelf bevat, dan kan u de gemeente vragen om de nodige verbeteringen aan te brengen. U kan dit door middel van een gemotiveerde schriftelijke aanvraag, gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen. Deze verbeteringen worden uiteraard kosteloos uitgevoerd.

Beroep

Als u moeilijkheden ondervindt om de raadpleging of verbetering te verkrijgen van een bestuursdocument of als u bijvoorbeeld niet akkoord gaat met de ingeroepen weigeringsgrond, dan kan u binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de beslissing of na het verstrijken van de termijn waarbinnen een beslissing moest worden genomen, beroep instellen bij de Beroepsinstantie voor openbaarheid van bestuur.

Voor meer informatie over de toepassing van het decreet over de openbaarheid van bestuur kan u terecht op de website www.vlaanderen.be/openbaarheid.

Contactinformatie