Onderhoud van waterlopen en baangrachten

Veel waterellende en overstromingen worden soms veroorzaakt doordat de vrije loop van de grachten en waterlopen wordt belemmerd door een gebrekkig of nalatig onderhoud van de waterloopbeheerder of van eigenaar van de gracht. Ook de aanwezigheid van illegale overwelvingen en/of constructies in de waterloop heeft hieraan dikwijls schuld.

De officiële waterlopen van 1ste en 2de categorie worden periodiek onderhouden door de bevoegde overheden. Zo worden de duikers, roosters, bruggen en overwelvingen meermaals per jaar door de deskundigen (ingenieus, conducteurs) van respectievelijk de Vlaamse Milieumaatschappij (Vlaamse Gewest) en het provinciebestuur van Antwerpen (Dienst Integraal Waterbeleid) geïnspecteerd. Bij vaststelling van de aanwezigheid in de waterloop van restanten van kruidruimingen of andere afvalstoffen, worden deze door een aannemer opgeruimd. Tevens worden jaarlijks kruidruimingen uitgevoerd en, indien nodig, ook slibruimingen, naast het verwijderen of snoeien van hinderlijke beplanting. Tot slot wordt zo nodig ook de oever van deze waterlopen plaatselijk verstevigd door het aanbrengen van een steenachtige of houten beschoeiïng.

De waterloopbeheerders beroepen zich voor de uitvoering van hun onderhoudsplicht op de wetgeving die bepaalt dat de eigenaars, boordeigenaars of aangelanden over een strook van 5 meter breedte, genomen vanaf de kruin van de waterloop, vrije doorgang moeten verlenen.

Wat de baangrachten betreft, wordt het slib in principe jaarlijks door de gemeente geruimd. Omwille van de verontreinigingsgraad die de normen van de Vlaamse milieuwetgeving overschrijdt, wordt dit slib de voorbije jaren niet langer op de oever gelegd maar naar een slibverwerkingsinrichting afgevoerd.

Onderhoud van private grachten:
Zoals bepaald in het Veldwetboek moet de vrije waterloop van private grachten doorlopend door de aanpalende eigenaars worden verzekerd. Omdat, zoals eerder gesteld, niet zelden de eigenaars hierbij in gebreke blijven, wordt aan alle aanpalende eigenaars een warme oproep gedaan om hun wettelijke onderhoudsverplichtingen doorlopend na te komen. Zorg er m.a.w. als een “goede huisvader” voor dat de gracht op of langsheen uw eigendom een normale doorstroming heeft en behoudt, en verwijder uit de gracht eventueel aanwezige hinderlijke obstakels en obstructies. Met een minimale inspanning kunt u wel degelijk ernstige problemen vermijden, zowel op uw erf als op de erven van uw buren!

Contactinformatie

Foto: waterlopen