Vergunningsplicht vellen van hoogstammige bomen of het wijzigen van vegetatie

Hoogstammige bomen: Alle bomen behalve fruitbomen

Fruitbomen zijn loofbomen die eetbare vruchten geven. Ze worden ook niet aanzien als heraanplanting. Afhankelijk van de ligging van een boom, geldt een specifieke procedure voor de aanvraag van het vellen ervan. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen onderstaande vier categorieën. Indien u twijfel heeft over welke van volgende vier procedures u dient te volgen, kan u contact opnemen met de dienst omgeving, bij voorkeur via mail (milieu@aartselaar.be) of via telefoon (03/ 870 16 25 of 03/ 870 16 24). Wie graag langskomt op het gemeentehuis voor meer info, maakt eerst een afspraak aan het onthaal via 03/ 870 16 11.

1) Bomen met een stamomtrek van meer dan 50 cm gemeten op 150 cm hoogte

Steeds een kapvergunning vereist overeenkomstig het uniform politiereglement (UPR), ongeacht inplantingsplaats, behalve voor bomen vermeld onder gevallen 2) t.e.m. 4).

Procedure:

 • U vraagt een kapvergunning aan via het aanvraagformulier, dat u naar behoren invult en ook aanvult met de in het formulier vermelde gegevens (motivering, tekening, foto ‘s…).
 • Het volledige aanvraagformulier bezorgt u aan de gemeentelijke dienst omgeving via bovenstaand mailadres. Nadat uw aanvraag volledig en ontvankelijk werd bevonden, wordt uw aanvraag in behandeling genomen.
 • De  dienst omgeving onderzoekt de aanvraag ter plaatse, na voorafgaandelijke afspraak met u.
 • Het college van burgemeester en schepenen neemt vervolgens een beslissing over uw aanvraag. 
 • Indien de kapvergunning wordt verleend, ontvangt u per gewone post een exemplaar van de vergunning. Indien er een heraanplanting werd opgelegd, wordt u tegelijk ook uitgenodigd om een waarborg te storten op het bankrekeningnummer van de gemeente Aartselaar. De gemeentelijke dienst omgeving moet vervolgens via mail  in kennis worden gesteld van het storten van de waarborg aan de hand van een betalings-, stortings- of overschrijvingsbewijs.
 • Let op: De werken mogen pas worden aangevat nadat de waarborg werd gestort en nadat het betalingsbewijs aan de gemeentelijke dienst omgeving werd overgemaakt.
 • De kapvergunning moet steeds aanwezig zijn op het eigendom waar de werken worden uitgevoerd. In geval van klacht moet de vergunning op het eerste verzoek aan de toezichthouders (politie, gemeenschapswacht) worden voorgelegd.
 • Nadat de boom werd geveld en de heraanplanting werd uitgevoerd, nodigt u de gemeentelijke dienst omgeving uit voor een controle van de heraanplanting.
 • Indien de opgelegde heraanplanting naar behoren werd uitgevoerd, wordt de waarborg zo spoedig mogelijk vrijgegeven en terug gestort op het bankrekeningnummer van de aanvrager. 

Meebrengen:

Het aanvraagformulier dat u hier kan downloaden of afhalen bij de dienst onthaal in het gemeentehuis.

Waarborg in het geval dat een heraanplanting wordt opgelegd:

Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 29 januari 2018.
Stamomtrek van de te vellen boom gemeten op 1,50 m hoogte

  • 50 - 100 cm: 150 euro
  • 100 - 150 cm: 200 euro
  • > 150 cm: 250 euro

2) Bomen met een stamomtrek van meer dan 100 cm gemeten op 100 cm hoogte en gesitueerd in woongebied/industriegebied

 • hetzij op een onbebouwd perceel ongeacht inplantingsplaats
 • hetzij op een bebouwd perceel indien aangeplant op meer dan 15 m t.o.v. het vergunde pand.

Steeds een omgevingsvergunning vereist overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Procedure:

Zie op deze website onder “Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en/of exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten”.

Waarborg in het geval dat een heraanplanting wordt opgelegd:

Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 29 januari 2018.
Stamomtrek van de te vellen boom gemeten op 1m hoogte

  • 100 - 150 cm: 200 euro
  • > 150 cm: 250 euro 

3) Wijzigen van vegetatie

Wat? Bermvegetatie, bomen, knotbomen, bomenrijen, bronnen, dijken, grachten, houtkanten, hagen, holle wegen, hoogstamboomgaarden, perceelsrandbegroeiïngen, sloten, struwelen, poelen, veedrinkputten en waterlopen.

Waar? In de zogenaamde kwetsbare gebieden: groengebied, parkgebied, buffergebied, bosgebied, natuurontwikkelingsgebied, valleigebied, brongebied, agrarisch gebied met ecologisch belang/waarde, vergelijkbare bestemmingsgebieden ingevolge bijvoorbeeld ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) en daarnaast OOK in het agrarisch gebied.

Steeds een omgevingsvergunning vereist overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Procedure:

Zie op deze website onder “Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en/of exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten”.

Waarborg in het geval dat een heraanplanting wordt opgelegd:

Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 29 januari 2018.Stamomtrek van de te vellen boom gemeten op 1,50 m hoogte

  • 50 - 100 cm: 150 euro
  • 100 - 150 cm: 200 euro
  • > 150 cm: 250 euro

Let op: Wijzigingen van vegetatie in VEN-gebied zijn van rechtswege verboden, behalve mits ontheffing verkregen van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

4) Bomen gelegen in een (vermeend) bos of in een verbost perceel:

Steeds een omgevingsvergunning vereist overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, maar informeer eerst bij de gemeentelijke dienst omgeving of raadpleeg de volgende webpagina: https://www.natuurenbos.be/bomenkappen

Procedure:

Zie op deze website onder “Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en/of exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten”.

Bedrag

Bedrag van de waarborg ingeval van heraanplanting. Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 29 januari 2018.
Wanneer: Als er in de kapvergunning een heraanplanting werd opgelegd.

 • Stamomtrek van de te vellen boom gemeten op 1,50 m hoogte
  • 50 - 100 cm: 150 euro
  • 100 - 150 cm: 200 euro
  • > 150 cm: 250 euro

 

Lijst van Vlaamse inheemse bomen en struiken

Hier kan je een lijst downloaden met Vlaamse inheemse bomen en struiken.

Contactinformatie