Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Hoe de gemeente er in de toekomst gaat uitzien, wordt bepaald door de beslissingen die nu worden genomen. Het is dan ook belangrijk dat er een visie bestaat over de ruimtelijke mogelijkheden en dat op lange termijn wordt gedacht. Deze lange termijnvisie staat beschreven in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Het gaat niet om een uitgetekend plan met concrete bestemmingen, maar om beleidsopties op zeer schematische wijze.

Om de opties uit het structuurplan te realiseren, moeten ze vertaald worden naar ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) of verordeningen die bindend zijn voor de burger. Daarnaast kan de gemeente verschillende thema's verder moeten onderzoeken. 

Op 28 april 2005 heeft de bestendige deputatie van de provincieraad van Antwerpen het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan definitief goedgekeurd. 

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, opgedeeld in hoofdstukken:

Herziening gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 6 december 2018

Op 6 december 2018 keurde de deputatie van de provincie van Antwerpen deze herziening goed.
Het gaat niet om een uitgetekend plan met concrete bestemmingen. Het bevat de beleidsopties op zeer schematische wijze.

Het is al meer dan tien jaar geleden dat het eerste gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) van Aartselaar werd vastgesteld (d.d. 2005). Ondertussen zijn een aantal onderdelen van dit plan gedateerd en niet meer afgestemd op de maatschappelijke evoluties, de gewijzigde visies en de gewijzigde planningscontext. Een aanpassing drong zich op.
Verder heeft een gemeente te maken met nieuwe ruimtelijke opportuniteiten en knelpunten waarvoor een beleidsvisie noodzakelijk is (bv. nog onontwikkelde gebieden). Deze elementen kunnen meegenomen worden in een geactualiseerd beleidsplan.

De wijzigingen van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) gaan voornamelijk over volgende onderdelen:

  • afstemming op het geactualiseerd beleidskader op Vlaams en provinciaal niveau
  • actualisatie onderdelen m.b.t. woonprognoses, woningprogrammatie en visie nederzettingsstructuur
  • actualisatie onderdelen m.b.t. taakstelling bedrijvigheid, ruimtelijke visie bedrijvigheid (bv. waar kan welke bedrijvigheid)
  • actualiseren van de visie rond recreatie en open ruimte

Klik hier voor de goedgekeurde herziening

Contactinformatie