Vergunning voor het verstrekken van gegiste en/of sterke dranken

Elke persoon (kleinhandelaar, groothandelaar, vereniging, …) die alcohol wil verkopen, moet een handelaarsvergunning ethylalcohol of alcoholhoudende dranken hebben.

Voorwaarden

De vergunning is alleen van toepassing op:

 • ethylalcohol en alcoholhoudende dranken waarvoor de accijnzen al betaald zijn (de zogenaamde regeling ‘in verbruik’).
 • elke verkoop die niet bestemd is voor gebruik ter plaatse (in horeca, …), want dáárvoor is een drankvergunning nodig (vaste, reizende of occasionele drankgelegenheid).

Er zijn geen specifieke voorwaarden verbonden aan deze vergunning.

De vergunning is geldig tot de stopzetting van de activiteit of een wijziging op het niveau van de onderneming of vestiging(en).

De vergunning moet aangevraagd worden door

 • de uitbater als natuurlijk persoon
 • als de uitbater een rechtspersoon is: zijn organen of vertegenwoordigers
 • als de uitbater een opdrachtgever is: de uitbater zelf of zijn aangestelde en/of zijn werknemers
 • de personen die met de uitbater samenwonen en aan de uitbating deelnemen.

Als u als aanvrager niet in Aartselaar woont, vraagt u eerst een uittreksel uit het strafregister model 596.1-8 aan bij de gemeente waar u woont.

Hygiënevoorwaarden

Waaraan moeten de lokalen van de uitbating voldoen?

 • Hoogte min. 2,75m.
 • Inhoud 90m³
 • Gemakkelijke toegang van de openbare weg.
 • Mag niet tot huishoudelijk gebruik dienen.
 • Voorzien van voldoende en efficiënt werkende verwarmingstoestellen.
 • De kunstmatige verlichting moet ten allen tijde een gelijkmatige zichtbaarheid met voldoende lichtsterkte verzekeren (halfduistere verlichtingen zijn dus verboden; men moet iedereen goed zien zitten).
 • Doorlopende voldoende kunstmatige verlichting
 • Voldoende aantal hygiënische toiletten.
 • Zijn de toiletten goed gescheiden van elkaar?
 • Is er een venster of raampje ter verluchting?
 • De toiletten moeten voorzien zijn van een stankafsluiter en van een waterspoeling voor het wegspoelen en de prompte lozing van drekstoffen.
 • Toiletten moeten zodanig geplaatst zijn dat de klanten er rechtstreeks toegang toe hebben zonder door enig voor huiselijk gebruik dienende kamer te moeten gaan (bv. door keuken of woonplaats).

Meer info

brochure van VVSG: Drankvergunningen, veel gestelde vragen

Procedure

Dien uw aanvraag in via het formulier ‘Aanvraagformulier Drankvergunning’.
Voeg ook de gevraagde documenten toe.

Meebrengen

Bedrag

Kost

De aanvraag en de vergunning zijn kosteloos.

Uitzonderingen

Regelgeving

 • het koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken
 • het koninklijk besluit van 4 april 1953 tot regeling van de uitvoering van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken
 • de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht
 • de wet van 15 december 2005 houdende administratieve vereenvoudiging

Contactinformatie