Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Beukenhoflaan-A12'

Het RUP Beukenhoflaan - A12 gaat om een gebied dat op het gewestplan als KMO-zone is ingedeeld, gelegen tussen de A12/N177, de Guido Gezellestraat en de Beukenhoflaan. Bij de afbakening van het plangebied werd rekening gehouden met de bestaande percelen. De grenzen van het plangebied vallen grotendeels samen met perceelsgrenzen.

Het nieuw te ontwikkelen gebied sluit aan op de woonkern van Aartselaar (in vogelvlucht op 700m afstand tot de kerk) en op de wijk Buurstede die aan de overzijde van de A12 ligt. Het gebied ligt ook in de commerciële handelsstrook, kenmerkend voor de A12/N177 in de regio. Ter hoogte van het plangebied heeft de woonfunctie evenwel een relatief groot aandeel in de strook langs de A12/N177. Rusthuis Zonnewende ligt in het planningsgebied. Omdat het rusthuis een concrete uitbreidingsbehoefte heeft, werd deze functie mee opgenomen in het RUP.

De opmaak van het RUP kadert binnen de uitvoering van de bindende bepalingen van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Aartselaar. In de bindende bepaling 12 van het GRS Aartselaar staat dat "de in onbruik geraakte bedrijventerreinen tussen de Beukenhoflaan en de A12 de bestemming wonen en woonondersteunende functies krijgen. 

In het kader van de opmaak van het RUP werd, zoals het planMER-decreet van 27 april 2007 voorziet, een screeningsdossier overgemaakt aan de dienst Milieueffectrapportage van de Vlaamse overheid. Een planMER-screening houdt in dat wordt onderzocht en/of aangetoond dat RUP en de realisatie ervan geen aanzienlijke gevolgen zal hebben voor het milieu. En dat een planMER redelijkerwijze geen nieuwe of bijkomende gegevens over aanzienlijke milieueffecten kan bevatten.

De uiteindelijke beslissing wordt genomen door de dienst Milieueffectrapportage van de Vlaamse overheid. Op 30 april 2010 besliste de dienst Milieueffectrapportage dat de opmaak van een MER niet nodig is omdat het voorgenomen PRUP geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen.

U kan het screeningsdossier en de beslissing downloaden op de website van de dienst Milieueffectrapportage van de Vlaamse overheid www.mervlaanderen.be of raadplegen bij de dienst ruimtelijke ordening in het gemeentehuis.

De deputatie heeft het RUP Beukenhoflaan-A12 in zitting van 3 november 2011, dat op 29 augustus 2011 definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad van Aartselaar, goedgekeurd.

 

 

Contactinformatie