Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'De Reukens'

Het RUP De Reukens gaat over het open ruimtegebied tussen de Langlaarsteenweg/Reetsesteenweg – Pierstraat – Halfstraat en het woongebied Lindenbos. Het plangebied omvat in hoofdzaak de percelen die volgens het huidige gewestplan gelegen zijn in agrarisch gebied.
Volgende percelen zijn niet opgenomen:

  • woonpercelen in het woongebied met landelijk karakter en grenzend aan de straatzijde van de van Reetsesteenweg, Langlaarsteenweg, Pierstraat en Halfstraat;
  • woonpercelen in het woongebied met landelijk karakter aan de westelijke zijde van de Wullebeekstraat.

 

De deputatie heeft het RUP De Reukens in zitting van 12 juli 2012, dat op 23 april 2012 definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad van Aartselaar, goedgekeurd.

De opmaak van het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan De Reukens kadert binnen de uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) van Aartselaar. In de bindende bepaling 6 van het GRS Aartselaar staat: "De gemeente zal een RUP voor het gebied 'De Reukens' opmaken met als doel het creëren van mogelijkheden voor bos- en natuurontwikkeling met beperkt agrarisch en recreatief medegebruik."

 

 

 

Contactinformatie