Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Golfschool'

Het RUP Golfschool gaat over de uitbreiding van de Golfschool aan de Cleydaellaan – Groenenhoek.
Het RUP heeft tot doel de golfschool te herbestemmen en een eenduidig kader te scheppen voor het voortbestaan van de bestaande recreatieve activiteiten rekening houdende met de aanwezige natuurwaarden.
In de stedenbouwkundige voorschriften opgenomen in het RUP wordt vastgelegd wat kan en niet kan in het gebied.

De deputatie heeft het RUP Golfschool in zitting van 20 december 2007, dat op 7 november 2007 definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad van Aartselaar, goedgekeurd.

Het RUP Golfschool werd opgemaakt in het kader van de uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dat op 28 april 2005 werd goedgekeurd door de Bestendige Deputatie van het Provinciebestuur van Antwerpen.

Contactinformatie